วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง40280)

ใส่ความเห็น

ชื่อโครงงาน   โครงงานการเลี้ยงโคพันธุ์เนื้อ

ผู้จัดทำ            น.ส ยุพาภรณ์   ขัวญเมือง

ครูผู้สอน          อ. คเชนทร์       กองพิลา

คำถาม              1.การเลี้ยงโคสำคัญกับการใช้ชีวิประจำวันอย่างไร

โครงงานการเลี้ยงโคเนื้อ

2.ทำไมตลาดโคตอนนี้เนื้อโคจึงแพงขึ้น

                          3.สภาพอากาศอย่างไรจึงจะเหมาะต่อการเลี้ยงโค

Hello world!

1 ความเห็น

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!